Редакція 2.0 програми “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами”

Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами, редакція 2.0

16 квітня 2019 року вийшла редакція 2.0 програми “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами”. Всі права на розповсюдження конфігурації належать компанії MOLENARI OÜ (Естонія).

Призначення програми:

Конфігурація “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” призначається для автоматизації ведення бухгалтерського і податкового обліку, включно із підготовкою обов`язкової звітності в організаціях, які здійснюють діяльність в сфері будівництва та інші  види комерційної діяльності, а саме:

 • оптову і гуртову торгівлю;
 • комісійну торгівлю;
 • надання послуг;
 • виробництво, та інше.

Програма забезпечує розв`язання всіх класичних задач, щo стоять перед бухгалтерською службою: від обробки первісних документів до формування регламентованої звітності.

Конфігурація є “захищеною”, тобто містить фрагменти коду які недоступні для зміни користувачами, і виключає несанкціоноване використання.

Функціонал програми

В програмі “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами, редакція 2.0” автоматизовані наступні облікові ділянки:

Облік будівельних робіт

Передбачено облік наступних підрядних робіт:

 • є можливість ведення обліку “з нуля” за незавершеними будівельним контрактами, коригування сум будівельних контрактів, в тому числі при завершенні БМР;
 • планування кошторисної вартості (формування кошторисів і ресурсних специфікацій);
 • нормування розцінок на проведення БМР;
 • облік послуг що надані генпідрядниками;
 • визначення фактично виконаних обсягів БМР і формування Акту по формі № КБ-2в;
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків і формування актів звірки між філіями;
 • приймання субпідрядних робіт;
 • фінансовий аналіз планових і фактичних результатів будівельної діяльності, розрахунок аналітичних коефіціентів;
 • галузевий облік ТМЦ, спецодягу, спецоснастки та інвентарю;
 • передача завершених БМР та формування “Довідки про вартість робіт” (форма КБ-3);
 • факторний аналіз рентабельності власного капіталу згідно плановим і фактичним даним.
"Довідка про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3"
Друкована форма; “Довідка про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3”

Облік паливно-мастильних матеріалів та роботи автотранспорту

Блок «Облік  ПММ і роботи автотранспорту» дозволяє користувачам:

 • швидко виписувати подорожні листи;
 • аналізувати роботу автотранспорту;
 • вести облік витрат ПММ на підприємстві;
 • розраховувати зарплатню водіїв;
 • стежити за економією (надмірними витратими) палива;
 • правильно розраховувати собівартість автотранспортних послуг, що надані.
Фіксація фактичних даних в Подорожньому Листі
Внесення фактичних даних в Подорожній Лист

Бюджетування

В програмі «Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами» передбачені наступні функції фінансового обліку і планування:

 • визначення фінансової структури організації для створення бюджетів в розрізі Центрів Фінансової Відповідальності (ЦФВ);
 • можливість створення бюджетів і оперативних планів організації по декільком сценаріям;
 • створення і контроль всіх видів бюджетів підприємства:
  • основні фінансові бюджети;
  • операційні бюджети;
  • бюджети об’єктів будівництва;
 • можливіть створення всіх бюджетів організації в розрізі об’єктів будівництва, формування фінансового результату діяльності організації по об’єктах будівництва з урахуванням непрямих затрат;
 • контроль бюджетів на відповідність визначеним бюджетним лімітам і  показникам що контролюються, в т.ч. формування звітів про дотримання встановлених лімітів;
 • складання бюджетних планів по затратам:
  • на матеріали;
  • на платню робітникам виробництва на підставі кошторисного розрахунку будівельно-монтажних робіт і нормативним розцінкам;
  • на експлуатацію Будівельних машин і Механізмів;
 • оперативне планування і управління рухом грошових коштів, контроль по бюджету Руху Грошових Коштів, планування даних платіжного календаря на підставі даних бюджету Руху Грошових Коштів;
 • контроль створення регламенту планування бюджетів:
  • накопичення історії процесу узгоджень і затверджень бюджетів;
  • запис змін статусів документів планування і відповідальних осіб, які вносили зміни;
 • оперативний контроль виконання планів руху грошових коштів.
Бюджет доходів і витрат в розрізі об'єктів будівництва
Бюджет доходів і витрат в розрізі об’єктів будівництва

Складський облік

По кожного складу може бути задана одна матеріально відповідальна особа і в програмі зберігається історія призначень відповідальних осіб.
По складам може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. В першому випадку оцінка товарів і матеріалів для потреб бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони надійшли.

Інвентаризація запасів може проводитися як по складу, так і по матеріально відповідальній особі.

Документ "Інвентаризація товарів на складі"
Документ “Інвентаризація товарів на складі”

На підставі проведеної інвентаризації в програмі відображуються виявлені надлишки і списанні недостачі.

Програма “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” реєструє данні інвентаризації і автоматично звіряє їх з обліковими даними.

Складський облік можна відключити, якщо в ньому нема потреби.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Для роботи з одиницями виміру матеріально-виробничих запасів в програмі міститься затвердений класифікатор системи позначень одиниць виміру і обліку.
Передбачається облік додаткових витрат на придбання запасів і облік транспортно-заготівельних витрат.
Облік товарів, матеріалів і готової продукції ведеться у відповідності до П(С)БУ 9 “Запаси” і методичним вказівкам по його застосуванню.

Підрядник будівництва 4.0. Управління фінансами. Редакція 2.0. Довідник "Номенклатура"
Довідник “Номенклатура”

Користувачам програми доступні наступні методи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • по ціні продажу із застосуванням середнього відсотку націнки (для роздрібної торгівлі);
 • по собівартості перших за терміном придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО).

 

Підрядник будвництва 4.0. Керування фінансами, редакция 2.0. Меню настроювань параметрів обліку ТМЦ
Меню настроювань параметрів обліку ТМЦ

Для підтримки способу оцінювання ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів застосовувється партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Облік операцій з тарою

В програмі автоматизовані операції обліку зворотньої багатооборотної тари з урахуванням специфіки оподаткування таких операцій і розрахунків з контрагентами.

Закладка "Зворотня тара" в документі "Надходження товарів та послуг"
Закладка “Зворотня тара” в документі “Надходження товарів та послуг”

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Для основних засобів і нематеріальних активів в програмі “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” автоматизовані такі основні операції:

 • надходження;
 • прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • модернізація;
 • передача;
 • списання;
 • інвентаризація;
 • переоцінка (для основних засобів).
Введення в експлуатацію основного засобу
Документ: “Введення в експлуатацію основного засобу”

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів ведеться у відповідності до П(С)БУ 7 “Основні засоби”, П(С)БУ 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БУ9  “Запаси”.

Можливе розподілення сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об`єктами аналітичного обліку.
Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання із експлуатації.

Облік торгівельних операцій

В програмі автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні і податкові накладні.

Реалізація товарів та послуг
Документ: “Реалізація товарів та послуг”

В програмі “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” доступне  використання декількох типів цін, наприклад: “закупівельна”, “роздрібна”, “дрібногуртова”, “гуртова”, і т.п.

Роздрібні продажі

 • Для роздрібної торгівлі підтримуються, як оперативне відображення роздрібних продажів , так і відображення продажів по результатам проведеної інвентаризації.
 • Товари у роздрібній торгівлі можуть обліковуватися як по ціні придбання, так і по ціні продажу.
 • Нараховується акцизний податок на реалізацію підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 • Всі операції по гуртовій торгівлі обліковуються в розрізі договорів з покупцями та постачальниками.
 • Автоматизовані повернення товарів від покупця і повернення постачальнику.
Прибутковий касовий ордер
Документ: “Прибутковий касовий ордер”

Комісійна торгівля

В програмі автоматизоване ведення обліку комісійної торгівлі як товарів, що отримані на комісію (у комітента), так і тих що передані для подальшої реалізації (комісіонеру).

Звіт комісіонера
Звіт комісіонера

При формуванні звіту комітенту або при реєстрації звіту комісіонера можна відразу здійснити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
Підтримується відображення операцій передачі товарів на “субкомісію”.

Облік банківських та касових операцій

Автоматизовані наступні операції:

 • розрахунки з постачальниками, покупцями та підзвітними особами;
 • внесення готівки на банківський рахунок і отримання грошей по чеку;
 • придбання і продаж іноземної валюти;
 • виплата (перерахування) заробітної плати;
 • перерахування податків і внесків по заробітній платі.

Підтримується формування і друк платіжних доручень, видаткових і приходних касових ордерів.

Документ: "Банківська виписка"
Документ: “Банківська виписка”

При відображенні в програмі операцій суми платежів автоматично розбиваються на “аванс” і “оплату”. На основі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
Передбачається облік руху готівкових і безготівкових грошових засобів, а також облік валютних операцій.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції та  послуг, що продукуються основним і допоміжним виробництвом, а також облік переробки давальницької сировини.
По завершенню місяця розраховується фактична собівартість  виробленої продукції та наданих послуг.
Протягом місяця облік виробленої готової продукції ведеться по плановій собівартості.

Облік непрямих витрат

Загальновиробничі витрати розподіляються згідно показників нормальної потужності, у відповідності до П(С)БУ 16 “Витрати”.

Розподіл непрямих витрат
Розподіл непрямих витрат

При списанні непрямих витрат можуть застосовуватися різні методи розподілу по номенклатурним групам продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • оплата праці;
 • планова собівартість;
 • прямі витрати;
 • матеріальні витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік напівфабрикатів

У випадку використання складних технологічних процесів, що містять проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їх собівартості.

Специфікація номенклатури
Специфікація номенклатури

Облік взаєморозрахунків з контрагентами

Взаєморозрахунки з контрагентами можуть вестися по договору в цілому або із зазначенням конкретних документів розрахунків.

Вибір документів розрахунку контрагентами
Вибір документів розрахунку контрагентами

Спосіб ведення розрахунків визначається окремо по кожному договору.
Облік взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями можливий як в гривнях, так і в іноземній валюті.

Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично.

Облік зарплати, кадровий і персоніфікований облік

Автоматизовані наступні операції по обліку зарплати:

 • ведення взаєморозрахунків з робітниками, виплата зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки робітників;
 • нарахування зарплати робітникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліці окремо для кожного виду нарахувань;
 • нарахування оплати фіз. особам по договорам громадсько‑правового характеру;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і нарахувань, що нараховуються на зарплату робітників організацій;
 • формування відповідних звітів (по НДФЛ, внескам до  фонду соціального страхування);
 • депонування.

При виконанні розрахунків враховується наявість на підприємстві:

 • податкових нерезидентів;
 • осіб з інвалідністю;
 • звільнення із організації.

Спрощено і прискорено роботу з документом “Нарахування зарплати”.

 • документ автоматично розраховується при початковому заповненні по плановим даним;
 • у випадку ведення спрощенного кадрового обліку, можливе ведення спрощенного режиму обліку нарахувань в документі “Нарахування зарплати”;
 • перехід до ведення повного обліку можливий в будь-який момент без необхідності конвертації даних;
 • розрахунок або перерахунок документу тепер можливий без необхідності його запису (або відміни проведення) в інформаційній базі.

Розширені (порівнянно  з редакцією 1.2) можливості обліку робочого часу;

 • в документі нарахування зарплати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично згідно даним графіку та / або виробничого календаря;
 • передбачена можливість ведення декількох виробничих календарів, а для кожної організації – можливість створення основного графіку роботи.

Ведення обліку по розрахункам з персоналом на субрахунках рахунку 66 ” Розрахунки по виплатам робітникам” можливо як для кожного робітника, так і зведено по всім працівникам.

Відображення зарплати в бухобліку
Відображення зарплати в бухобліку

Формування проводок по нарахуванню зарплати можливе в двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (під час його проведення), або окремим документом “Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” в кінці періоду.

Кадровий облік

В програмі “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві таке сумісництво не передбачене).

Користувачам доступне формування типових форм у відповідності до трудового законодавства.
Реалізована опціональна можливість ведення спрощенного кадрового обліку.

Картка кадрового обліку співробітника
Картка кадрового обліку співробітника

Спрощений кадровий облік дозволяє не застосовувати документи, а інформацію про місце роботи працівника, плановий оклад та інше, можна внести безпосередньо в картку працівника.
У випадку ведення спрощенного обліку не підтримується зберігання історії внесених змін.
При потребі під час роботи можна перейти від ведення спрощенного кадрового облік до ведення повного обліку.

Податковий облік

В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” підтримуються наступні схемы оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для фізичних осіб підприємців.

Облік ПДВ

 • “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, і додатки до  них.
 • В конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) по ПДВ: оперативний розрахунок  при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов`язань/кредита наприкінці періоду.
 • Для контролю корегування податкового кредиту, визначенного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх прдибання.
Реєстрація вхідних податкових документів
Реєстрація вхідних податкових документів

Податковий облік податку на прибуток

 • Податковий облік ведеться у відповідності до розділу 3 ПКУ.
 • Разом із бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, що вппливають на фінансовий результат. З метою нарахування різниць, що пов`язані з  амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для потреб бухгалтерського і податкового обліку.
 • По данним податкового обліку автоматично формується Декларація по Податку на прибуток.

Єдиний податок

 • “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” дозволяє реєструвати доходи і витрати (при необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників Єдиного податку.
 • Автоматично формуються Книги обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного Пподатку – юридичних і фізичних осіб.

Бухгалтерська звітність

“Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати данні по залишкам, оборотам рахунків і по проводкам в різноманітних розрізах, наприклад:

 • оборотно-сальдова відомість;
 • шахматна відомість;
 • оборотно-сальдова відомість по рахунку;
 • обороти рахунку;
 • картка рахунку;
 • аналіз рахунку;
 • аналіз субконто;
 • обороти між субконто;
 • зведені проводки;
 • головна книга;
 • звіт-діаграма.
Стандартний бухгалтерський звіт: "Оборотно-сальдова відомість".
Стандартний бухгалтерський звіт: “Оборотно-сальдова відомість”.

Операції закриття періоду

Автоматизовані регламентні операції, які виконуються наприкінці періоду, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та  інше.
До складу програми “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” входить набір звітів які відображують розрахунки, що пов`язані із закриттям місяця: Переоцінка валютних коштів, Розподіл непрямих витрат  та інше.

Регламентована звітність

В програмі “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” є можливість формування регламентованої звітності, яка призначається для звітності перед власниками і контролюючими органами, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних  фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи може автоматично експортуватися у формат затверджений відповідним контролюючим органом (файли з розширенням XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *.xsd), по яким  формуються файли XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з  набором регламентованої звітності.

Конфігурація “Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами” інтегрована із сервісом подання електронної звітності «FREDO Звіт».

Сервіс «FREDO Звіт» надає можливість безпосередньо із конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в контролюючі державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати документ електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квітанцію про отримання звіту;
 • зберігати документ на електронних носіях;
 • отримати розшифрування показників звітів «FREDO Звіт» в конфігурації.

Експрес-перевірка обліку

Функція експрес-перевірки коректності ведення обліку допомогає користувачам в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об`єднані в наступні групи:

 • засади облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • касові операції;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями  до кожної виконаної перевірки. Такі коментарі містять у собі інформацію про:

 • предмет контролю;
 • результат перевірки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації по усуненню помилок.

Сервісні можливості

Програма надає такі сервісні можливості, як:

 • робота з програмою через Інтернет:
  • прикладне рішення може працювати у режимах “тонкого клієнта” і “веб-клієнта”. Відповідно можлива робота в програмі через Інтернет  в моделі сервісу, коли користувач не запускає програму на своєму комп’ютері, а  працює через веб-браузер на сайті, що надає такий сервіс;
 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту у всіх об`єктах конфігурації (документах, довідниках і т.п.):
  • в конфігурації реалізований повнотекстовий пошук по даним інформаційної бази;
  • пошук можна вести по декільком словам з використанням пошукових операторів або по точній фразі;
 • завантаження курсів валют із мережі Інтернет;
 • можливість використовувати на вибір російську або українську мову інтерфейсу;
 • управління доступом до  облікових даних:
  • реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців);
  • користувач з  обмеженими правами доступу не може  змінити і навіть побачити закриті для нього дані;
 • робота з розподіленими інформаційними базами:
  • в конфігурації містяться плани обміну для розподілу інформаційних баз;
 • автоматичне обовлення конфігурації:
  • до складу конфігурації входить “помічник” оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, що розміщені на сайті підтримки користувачів у мережі Інтернет, і автоматично інсталює виявлені оновлення.
  • якщо файл оновлення вже отримано, то “помічник” дозволить виконати оновлення із застосуванням файлу поставки оновлення (*.cfu) або файлу поставки конфігурації (*.cf) з любого локального або мережевого каталогу.
 • синхронізація з іншими конфігураціями:
  • реалізовано обмін даними з програмою “Зарплата та управління персоналом для України”, редакция 2.1.

Комплектність поставки

Основна поставка програми “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами” поширується тільки у вигляді електронних поставок.

До складу поставки входять:

 • Дистрибутиви:
  • технологічної платформи;
  • редакції 2.0 конфігурації “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами”;
  • редакції 2.0 конфігурації ” Бухгалтерія для України”.
 • Документація до технологічної платформи та дл відповідних конфігурацій.
 • Реєстраційна картка і користувацька угода на використання “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами” відповідно на 1 або 5 робочих місць.
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС.
 • ПІН-коди:
  • програмної ліцензії платформи відповідно на 1 або 5 робочих місць;
  • програмної ліцензії конфігурації відповідно на 1 або 5 робочих місць;
  • реєстрації продукту на Порталі підтримки ІТС (https://portal.1c.eu/).

Вартість програми

За станом на 23.05.2019 вартість поставок що містять в собі конфігурацію “Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами” становить:

Основні поставки:

 • (2900001808293) Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 1 користувача – 13 900 грн.
 • (2900001808309) Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 користувачів –  39000 грн.

Клієнтські ліцензії:

 • (2900001808316) Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 роб.місце    –   7 800 грн.
 • (2900001808323) Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 роб.місць   –  27 000 грн.
 • (2900001808330) Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 роб.місць –  48 000 грн.
Увага! Для розширення кількості робочих місць, крім додаткових ліцензій на конфігурацію “Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами”, необхідно придбати відповідну кількість додаткових ліцензій на технологічну платформу. Основні ж поставки на 1 і 5 користувачів комплектуються необхідною кількістю таких ліцензій.

В нашому інтернет -магазині програмного забезпечення  можна замовити програмні продукти із серії  Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 1 користувача