UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)

Програма UA-Бюджет - комплексний облік для бюджетних установ
Дата публикации: 06-11-2018

Призначення програми «UA-Бюджет» 

Програмний продукт «UA-Бюджет» — це програмний інструмент який забезпечує користувачам вирішення наступних задач:

 • автоматизація бухгалтерського та фінансового обліку;
 • автоматизація розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ;
 • автоматизація формування регламентованої звітності в установах, що фінансуються з державного, обласних та місцевих бюджетів, і ведуть бухоблік згідно плану рахунків бухобліку в державному секторі.

Сфера застосування програми «UA-Бюджет»

Програма «UA-Бюджет» може бути ефективно застосована при автоматизації обліку в наступних установах :

 • одержувачах, розпорядниках, головних розпорядниках бюджетних коштів;
 • органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • силових відомствах, установах культурах, науки і освіти;
 • фінансових органах, органах казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Фукціональні можливості програми

Обзорна інформація про функціональні можливості програми «UA-Бюджет» представлені нижче:

Облік договорів

 • Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Ув’язка «Кошторис – Договір — Зобов’язання — Фінансове зобов’язання — Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Довільна кількість джерел фінансування.

Облік матеріальних цінностей

 • Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.
 • Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
 • Облік по партіях.
 • Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Проведення інвентаризації.
 • Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.

Облік грошових коштів і зобов’язань

 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування платіжних документів — підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д..
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.
 • Бухгалтерській облік операцій.

Облік послуг

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Автоматична виписка документів.
 • Надходження послуг від постачальників.

Звітність

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).
 • Картки аналітичного обліку.
 • Меморіальні ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та казначейська звітність.

Заробітна плата та кадри

 • Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • Розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
 • Розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

Стипендія

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).
 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

Сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Ефект від коректного застосування програми

Коректне впровадження програми «UA — Бюджет» в бюджетних установах різних рівнів дозволяє  досягти позитивного результату за цілим рядом напрямків, а саме:

 • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання;
 • підвищення якості надання державних послуг населенню;
 • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління;
 • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності;
 • зниження загальних витрат, що виникають у зв’язку з недоступністю інформаційних ресурсів;
 • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території;
 • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;
 • підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів;
 • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.