Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами

Дата публикации: 01-10-2015

Оглавление

Призначення

«1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» призначений для автоматизації бухгалтерського, податкового і фінансового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, оптову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема, субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

До складу «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» включений план рахунків бухгалтерського обліку України. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

Огляд можливостей

Облік будівництва

Автоматизований облік основних операцій підрядника будівельного процесу. Зокрема в програмі автоматизовані:

 • Облік виконання будівельно-монтажних робіт у розрізі будівництв, об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників із формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат згідно з формою КБ-3. Аналіз витрат в розрізі робіт, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій.

 • Формування планової вартості будівельно-монтажних робіт із можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формуванням уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2.

 • Облік розрахунків із постачальниками, підрядниками та проектними організаціями в розрізі об’єктів будівництва.

 • Можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3.

 • Облік будівельно-монтажних робіт у розрізі об’єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат із відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт із використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3.

 • Облік прийнятих субпідрядних робіт за об’єктами із можливістю використання прийнятих актів під час передачі робіт замовнику, як передачу субпідрядних робіт.

 • Облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами.

 • Можливість розподілу непрямих витрат по об’єктах будівництва за обсягами витрачених машино-годин будівельної техніки, використаної під час виконання будівельно-монтажних робіт.

 • Галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів за матеріально-відповідальними особами, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та обладнання. Автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю «Картка обліку спецодягу» за формою МБ-2, звітів руху матеріалів «Матеріального звіту» і «Відомості № 10с».

 • Проведення двосторонніх і тристоронніх актів взаємозаліків за рахунками розрахунків із контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків із можливістю формування уніфікованої форми ІНВ-17.

 • Облік взаєморозрахунків із постачальниками, субпідрядниками, покупцями й замовниками з формуванням універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера № 6 за постачальниками і субпідрядниками, відомості №5с в розрізі замовників.

 • Формування актів звірки філій із детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків із філіями тощо.

 • Внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком №79.

Фінаналіз та бюджетування

В программі автоматизовані наступні операції:

Фінансовий аналіз

 • Фінансовий аналіз планованих і фактичних результатів будівельної діяльності.

 • Розрахунок аналітичних коефіцієнтів, що описують будівельну діяльність.

 • Порівняльний аналіз різних варіантів вибірки даних за сценаріями.

 • Факторний аналіз рентабельності власного капіталу за плановими і фактичними даними в розрізі різних сценаріїв, об’єктів будівництва, центрів фінансової відповідальності, порівняльний аналіз варіантів.

Бюджетування

 • Формування фінансової структури організації для планування бюджетів у розрізі центрів фінансової відповідальності

 • Планування всіх бюджетів підрядної будівельної організації в розрізі об’єктів будівництва.

 • Планування бюджетів організації за кількома сценаріями.

 • Формування бюджетних планів по витратах на матеріали, будівельні машини та механізми, на оплату виробничих робітників на підставі кошторисного розрахунку по будівельно-монтажним роботам і нормативним розцінкам.

Контроль виконання бюджетів

 • Контроль регламенту планування бюджетів шляхом формування історії процесу узгодження й затвердження бюджетів організації, запис змін статусу документів планування та відповідальних осіб.

 • Контроль у процесі формування планових даних бюджету через встановлення лімітів бюджетування за статтями бюджету й контрольованими показниками по заданим розрахунковим виразам.

 • Контроль виконання бюджету за даними бухгалтерського обліку.

Звітність по бюджетах

 • Формування зведених звітів по бюджетах

 • Розрахунок планованого і фактичного фінансового результату діяльності підрядної будівельної організації в розрізі об’єктів будівництва з урахуванням усіх непрямих витрат

 • Розрахунок виконання бюджетів

 • Формування порівняльних звітів, що дозволяють проаналізувати діяльність по різних об’єктах будівництва, за різними сценаріями, центрами фінансової відповідальності й іншими аналітичними розрізами

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

 • Контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів.

 • Формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), у тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів.

 • Облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку.

 • Можливість оперативного обліку й контролю виконання планів руху грошових коштів.

 • Розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

Інші можливості

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. Для продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні й рахунки-фактури. Усі операції з оптової торгівлі враховуються в розрізі договорів із покупцями й постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер вантажної митної декларації (ВМД).

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця й постачальнику.

У «1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна «,» закупівельна» тощо. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

Облік «від документу» й типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Можливо також безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою програми «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. Водночас «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їхня господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) та інше, а обов’язкову звітність формувати роздільно.

Облік операцій із тарою

Автоматизовано операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків із постачальниками й покупцями.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси». Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів у разі їх вибуття:

 • за середньою собівартістю;

 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць виміру матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.

Складський облік

На складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В програмі «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Автоматизовані всі основні операції з обліку: надходження, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків із постачальниками, покупцями й підзвітними особами (зокрема, перерахування грошових коштів на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу «Клієнт банку».

Облік розрахунків із контрагентами

Облік розрахунків із постачальниками й покупцями можна вести в гривнях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором загалом або з уточненням конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. Під час оформлення документів надходження й реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. У кінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції й наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Наприкінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. Водночас враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу «директ-костинг». Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення й повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод «директ-костинг» не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

Для списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • планова собівартість;

 • обсяг випуску;

 • матеріальні витрати;

 • оплата праці,

 • обсяги виконання;

 • машино-години;

 • прямі витрати;

 • виторг;

 • окремі статті прямих витрат.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В «1С:Підприємство8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» ведеться облік руху персоналу, ведеться облік працівників за основним місцем роботи й за сумісництвом, внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм згідно трудового законодавства.

Автоматизовані:

 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.

 • депонування.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • податкових нерезидентів;

 • інвалідів.

Облік ПДВ

Автоматизоване заповнення книги покупок і книги продажів. Відслідковуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ у разі реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0 %; будівництві господарським способом, а також виконанні організацією обов’язків податкового агента. Суми ПДВ з непрямих витрат можуть бути розподілені за операціями реалізації, оподатковуваним ПДВ і звільненим від сплати ПДВ.

Податковий облік із податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського й податкового обліку (з податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна й та ж класифікація активів, доходів і витрат.

Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ. Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності, дозволяє вести облік доходів і витрат окремо для окремих видів діяльності (з точки зору податку на прибуток).

Облік ПММ і роботи автотранспорту

Галузева підсистема «Облік ПММ і роботи автотранспорту» дозволяє ефективно вести облік витрат ПММ на підприємстві, в оперативному режимі виписувати подорожні листи, проводити аналіз роботи автотранспорту, вести облік економії або перевитрати пального, розраховувати зарплату водіїв, а також правильно визначати собівартість наданих автотранспортних послуг.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються наприкінці  місяця, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» входить набір звітів «Довідки-розрахунки», що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій з закриття місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Розрахунок податку на прибуток» та інші.

Регламентована звітність

В програмі  «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді в програмі «Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» підтримується технологія нанесення двомірного штрих-коду на листи податкових декларацій.

Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично і для подання до податкових органів може бути записана на магнітний носій (дискету). Для подання до ПФУ відомостей про обчисленомий страховий стаж та сплачені страхові внески ведеться персоніфікований облік працівників. Відповідна звітність також може записуватися на магнітний носій.

Бухгалтерські звіти

Програма «1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках у самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Засоби для швидкого освоєння

«Стартовий помічник» призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

«Панель функцій» допомагає користувачам-початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи й містять візуальне представлення послідовності операцій.

«Поради користувачам» для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Сервісні можливості

«Календар бухгалтера» завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.

«Експрес-перевірка ведення обліку» забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

«Монітор бухгалтера» дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

«Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» також включає наступні сервісні можливості:

 • завантаження курсу валют з Інтернету;

 • повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);

 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;

 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін.);

 • автоматична перевірка й установка оновлень «1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами» через Інтернет.