Управління будівельною організацією

Дата публикации: 11-02-2014

Призначення

Спеціалізована конфігурація «Управління будівельною організацією» розроблена на базі типової конфігурації «Управління виробничим підприємством» і є універсальним комплексним програмним рішенням, яке охоплює ключові ділянки управління й обліку діяльності будівельного підприємства.

Коректне застосування данного рішення надає можливість  організувати єдину ефективну інформаційну систему керування різними аспектами діяльності будівельної компанії.

Функціонал програми

Головним видом діяльності будівельної організації є виконання будівельно-монтажних робіт.

З точки зору управління проектами будівництво об’єкта потрапляє в категорію «реалізація проекту», коли необхідно побудувати унікальну споруду ( будинок, бізнес-центр, або виробниче приміщення) в обмежені терміни (є плановий термін будівництва).

Класичні системи управління проектами, зазвичай не орієнтовані на управління проектами певних галузей, так як грунтуються на загальних класичних методиках.

Підсистема «Управління будівельним виробництвом» є системою управління саме будівельними проектами, адже максимально враховує галузеву специфіку та особливості національного досвіду будівництва. Реалізовані можливості підсистеми дозволяють:

 • Створювати календарні плани робіт для великої кількості об’єктів будівництва.

 • Розглядати всі об’єктив будівництва в розрізі організації, та проекту.

 • Створювати декілька сценаріїв виконання одного проекту, для вибору найоптимальнішого.

 • Розраховувати календарні плани по класичній методології.

 • Планування методами як «зверху вниз», так і «знизу вгору».

 • Визначати планову собівартість будівництва.

 • Призначати безпосередніх виконавців — співробітників організації для виконання планових робіт.

 • Створювати шаблони робіт, групи робіт, або цілі проекти, для спрощення внесення даних.

 • Вести облік фактичного виконаних робіт календарного плану (формування КБ-2).

 • Формувати потреби і заявки на матеріально технічні ресурси.

 • Вести облік фактично витрачених матеріалів, у розрізі робіт і об’єктів будівництва загалом.

 • Відображати інформацію про плани робіт у графічному вигляді, як у діаграмі Гантта, так і в мережевій діаграмі.

 • Будувати графіки роботи ресурсів у розрізі робіт і об’єктів будівництва.

 • Будувати графіки витрат в роботах матеріалів у розрізі робіт та об’єктів будівництва.

 • Формувати тижнево-добові графіки робіт за будь-який період часу.

 • Формувати звіт виконання календарного плану робіт з аналізом ходу і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт.

 • Проведення оптимізації ресурсів, яка може істотно скоротити час будівництва.

 • Будувати графіки руху робочої сили.

 • Формувати календарні плани будівництва на основі проектів, що ведуться в MS Project.

Управління продажами

Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції й товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування й контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції й товарів — зі складу й під замовлення, продаж у кредит або за попередньою оплатою, продаж товарів прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру тощо.

Підсистема дозволяє планувати:

 • собівартість продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників, планову або фактичну собівартість продукції за певний період;

 • обсяги продажів у натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки й отримані на плановий період замовлення покупців;

 • відпускні ціни, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії й конкурентів.

Планування можливе, як загалом по підприємству, так і за підрозділами або групами підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (за регіонами, за видами діяльності тощо).

Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи водночас інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;

 • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє комерційному директору й керівнику відділу продажів визначати й реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • формування відпускних цін з урахуванням планової собівартості продукції й норми прибутку;

 • різні схеми формування цін і знижок;

 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;

 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;

 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;

 • зберігання інформації про ціни конкурентів.

Управління замовленнями покупців

Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення поступово стає все більш важливим аспектом діяльності багатьох виробничих підприємств.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Усі етапи проходження замовлення і його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримувати повну інформацію про хід виконання замовлення;

 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами й постачальниками;

 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

З допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві й ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Управління фінансами

Організація ефективного управління фінансами — одне з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення завдань обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити керованість бізнесу загалом, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом із механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.

Бюджетування

Підсистема бюджетвання у складі програми «Управління будівельною організацією» має функціонал, необхідний для організації єдиної системи фінансового планування на підприємстві, зокрема:

 • планування руху грошових засобів компанії на будь-який період у розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФВ), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти…etc);

 • контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;

 • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, у яких проводилося планування;

 • фінансовий аналіз;

 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;

 • аналіз відхилень планових і фактичних даних;

 • аналіз доступності коштів.

Управління грошовими засобами

Підсистема управління грошовими засобами (казначейство) містить функціонал, необхідні для ефективного управління рухом грошових засобів компанії, та контролем над здійснюваними платежами, а саме:

 • мультивалютний облік руху й залишків грошових засобів;

 • реєстрація планових надходжень і витрат грошових засобів;

 • розміщення грошових засобів в очікуваних вхідних платежах;

 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;

 • формування первинних документів;

 • формування платіжного календаря;

 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах;

 • інтеграція із системою «Клієнтанк».

Управління взаєморозрахунками

Важливим елементом під час роботи з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована з допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.

Ключові функції підсистеми взаєморозрахунків:

 • облік причин виникнення заборгованості;

 • облік виникнення заборгованості контрагента перед компанією й компанії перед контрагентом;

 • можливість деталізації взаєморозрахунків за розрахунковими документами для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків;

 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за замовленнями, за рахунками);

 • аналіз поточного стану заборгованості й історії її зміни.

Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства і дозволяє оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі й оперує двома видами заборгованості — фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов’язана з операціями розрахунку й моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає у разі відображення в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Облік за міжнародними стандартами

Підсистема обліку за міжнародними стандартами, розроблена за консультаційної підтримки компанії PricewaterhouseCoopers, надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • проводити зіставлення даних національного бухгалтерського обліку та обліку за міжнародними стандартмаи, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ;

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку за міжнародними стандартами за рахунок використання даних бухгалтерського обліку.

Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • паралельне ведення обліку по національним та міжнародним стандартам по тих дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватись користувачем;

 • комплект звітності за МСФЗ, що заповнюється автоматично на основі даних міжнародного обліку;

 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в «ручному» режимі.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до інших закордонних стандартів, у тому числі US GAAP.

Бухгалтерський облік

Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як українському законодавству, так і потребам реального бізнесу.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, зокрема:

 • матеріалів у будівництві — акти на списання М-29, М-11, матеріальний звіт, система розподілу відхилень;

 • облік виконання робіт КБ-3, облік придбання робіт субпідрядників, облік послуг генпідрядника й послуг замовника;

 • облік внутрішньогосподарських розрахунків у філіальних структурах з широкого спектру операцій;

 • галузева система збору витрат основного виробництва (власні сили й субпідрядні роботи), допоміжних виробництв, витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, накладних витрат;

 • облік фінансових результатів діяльності в розрізі об’єктів будівництва;

 • галузевий облік основних засобів, нарахування амортизації;

 • облік валютних операцій;

 • облік операцій по банку й касі;

 • розрахунки з персоналом з оплати праці;

 • розрахунки з підзвітними особами;

 • розрахунки з бюджетом.

Наявна можливість комплексного обліку фактів господарської діяльності диверсифікованих компаній — напрямів промислового виробництва, капітального будівництва, роботи будівельної техніки.

Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності. Передбачені спеціалізовані звіти з розрахунків із замовниками та субпідрядниками та з виконаних робіт.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб у єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.

Максимальна зручність в консолідації даних розподілених структур — філіальних організацій і груп компаній досягається у спільному використанні з Консолідація.

Податковий облік

В конфігурації реалізовано автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок та ін.) У відповідності з поточними вимогами Податкового кодексу України ведеться облік податкових різниць. Формується податкова декларація з податку на прибуток.

Автоматично визначається сума оподатковуваної бази («першої події») для обліку з ПДВ. Формуються і реєструються всі необхідні податкові документи, ведеться Реєстр податкових накладних. Контролюється використання в оподатковуваних ПДВ операціях запасів, при придбанні яких нарахований податковий кредит. При використанні в неоподатковуваних ПДВ операціях реєструється умовний продаж.

Ведеться облік Єдиного податку для підприємств та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Господарські операції платників єдиного податку реєструються у Книзі обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Для заповнення представлені форми декларацій по іншим податкам і формам статистичної звітності.

Виробниче планування

Підсистема призначена для середньострокового й довгострокового планування виробництва й потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. Під час планування виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю здійсненності і відстеження виконання плану на різних етапах у декількох розрізах одночасно:

 • За проектами й підпроектами;

 • За підрозділами й менеджерами;

 • За номенклатурними групами й окремими номенклатурними одиницями;

 • За ключовими ресурсами.

Планування потреби в ресурсах

 • Здійснюється контроль узагальненого плану виробництва на відповідність обмежуючим чинникам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;

 • Ведеться облік доступності ключових ресурсів;

 • Можливе формування таблиць споживання й доступності основних (ключових) видів ресурсів для виробництва номенклатурних груп і окремих видів номенклатури.

Формування узагальненого плану виробництва

 • Проводиться виявлення відмінностей між узагальненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва;

 • На основі сформованих у підсистемі «Управління продажами» планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, за необхідності, окремих позицій номенклатури);

 • Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання й оцінка відставання виробництва.

Формування позмінного плану виробництва

 • Формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій із розрахунком точних строків виробництва;

  Формування графіка фінальної збірки з уточненням строків виробництва.

 • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва в сировині й комплектуючих;

 • Визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі «збірка на замовлення».

Позмінне планування виробництва

Підсистема призначена для планування виробництва в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів.

У числі можливостей позмінного планування, які забезпечує «Управління виробничим підприємством»:

 • Планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій згідно технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенесення планованих операцій у підперіоди з доступними вільними потужностями;

 • Планування «поверх» наявних планів виробництва й операцій або повне перепланування;

 • Формування детального плану-графіка виробництва й операцій;

 • Планування з урахуванням часу транспортування між складами й підрозділами.

 • Можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів.

Визначення доступних потужностей ресурсів

 • Список робочих центрів і технологічних операцій;

 • Об’єднання робочих центрів у групи із заданням пріоритетів для планування;

 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;

 • Розрахунок завантаження робочих центрів під час визначення графіка потреб у матеріалах.

Контроль виконання

 • Формування плану-графіка потреб виробництва;

 • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань;

 • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень.

Управління промисловим виробництвом

Одним із найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим.

Реалізовані в підсистемі «Управління виробництвом» механізми планування виробництва забезпечують:

 • планування для вироблення різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;

 • інтеграцію з підсистемою бюджетування

 • змінне планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;

 • фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями й періодам);

 • проектне планування виробництва..

Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства й побудови нормативної системи управління виробництвом.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу й інших виробничих підрозділів.

Управління основними засобами та ремонтами

Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів можливо при якісному плануванні технічного обслуговування й ремонту основних засобів (ОЗ) підприємства. Використовуючи можливості підсистеми управління ремонтами, підприємства можуть здійснювати планування й облік діяльності по технічному обслуговуванню й ремонтам обладнання:

 • Створювати нормативну базу для обслуговування ОЗ.

 • Планувати обслуговування ОЗ і ресурси для його проведення.

 • Враховувати результати проведеного обслуговування ОЗ.

 • Аналізувати відхилення в термінах і обсягах обслуговування ОЗ.

Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів:

 • прийняття до обліку;

 • нарахування амортизації;

 • зміна стану;

 • облік фактичного виробітку основних засобів;

 • зміна параметрів і способів відображення витрат по амортизації;

 • комплектація й розукомплектація, переміщення, модернізація, списання і продаж ОЗ.

Підтримується наступні способи розрахунку амортизації:

 • виробничий спосіб;

 • прямолінійний спосіб;

 • кумулятивний (за сумою чисел років);

 • спосіб зменшення залишку;

 • спосіб прискореного зменшення залишку;

 • за індивідуальним графіком амортизації.

 • податковий спосіб;

Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відслідковувати виконання робіт з обслуговування обладнання.

При розрахунку амортизації, можна вказати не тільки метод розрахунку, а й необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

Управління даними про вироби

Важливим інструментом управління виробництвом є управління даними про склад продукції й напівфабрикатів, маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах.

Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

Завдання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва продукції, яка виробляється за декілька виробничих переділів, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування й доступності необхідних для виробництва ресурсів.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

В рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів під час виробництва та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:

 • під час аналізу відхилень від норм для контролю якості продукції;

 • для розрахунку собівартості — як база розподілу непрямих витрат.

Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути схарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході й набором виробів на виході.

Склад продукту

До складу продуктів, що включають конфігурацію Управління будівельною організацією  входить:

Дистрибутиви

платформи «1С:Підприємство 8»

конфігурації “Управління будівельною організацією

конфігурації «Управління виробничим підприємством»;

Документація

(у електроному вигляді)

по платформі «1С:Підприємство 8»

по роботі за конфігурацією “Управління будівельною організацією”

по роботі за конфігурацією «Управління виробничим підприємством»;

ПІН-коди

програмної ліцензії «1С:Підприємство 8» на 1 робоче місце;

захисту конфігурації на 1 робоче місце;

для реєстрації продукту на Порталі ІТС

Купон на пільговий супровід ІТС;

Реєстраційна картка та користувацька угода на використання відповідного програмного продукту;

Інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК — СЛК3